Kihon-Ido / Kombinationen

1. Haraiotoshi Uke / Chudan Mae-Geri / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)

2. Chudan Mawashi-Geri / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)

3. Age Uke / Chudan Gyaku-Zuki / Chudan Mae-Geri (Zenkutsu Dachi)

4. Yoko Uke / Jodan/Chudan Ren Zuki (Sanchin Dachi)

5. Haraiotoshi Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Shiko Dachi)

6. Kake Uke / Chudan Mae-Geri (Nekoashi Dachi rechts, links)

KataGekisai I und Gekisai II

Kumite:

Shiai-Kumite:       
Jiyu-Ippon-Kumite / Jiyu Kumite

Yakusoku-KumiteKumite-Ura (3)   Nage-Waza (3)

 

⇒zurück zur Prüfungsordnung