Kihon-Ido / Kombinationen

 

1. Haraiotoshi Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)

2. Chudan Mawashi-Geri (Zenkutsu Dachi)

3. Jodan Oi-Zuki / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)

4. Chudan Soto-Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)

5. Age Uke / Jodan Gyaku-Zuki (Sanchin Dachi)

6. Yoko Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Sanchin Dachi)

KataTaikyoku*

 

(*) welche Taikyko geprüft wird, ist dem Dojo überlassen.

 

⇒zurück zur Prüfungsordnung