Kihon-Ido / Kombinationen

1. Haraiotoshi Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)

2. Chudan Mae-Geri (Zenkutsu Dachi)

3. Age Uke / Jodan Gyaku-Zuki (Sanchin Dachi)

4. Yoko Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Sanchin Dachi)

 

 

 ⇒zurück zur Prüfungsordnung