Kihon-Ido / Kombinationen

1. Haraiotoshi Uke / Chudan Mae-Geri / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)

2. Chudan Kake-Uke / Jodan/Chudan Ren-Zuki (Sanchin Dachi)

3. Chudan Mawashi-Empi-Uke / Jodan Uraken-Uchi / Harai-Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Shiko Dachi)

4. Chudan Shuto-Uke / Gedan Kansetzu-Geri (Nekoashi Dachi rechts, links)

KataSepai

Kata-Bunkai:  Sepai

Kumite:

Shiai-KumiteJiyu Kumite

Yakusoku-Kumite:      Kumite-Ura (3)    Nage-Waza (2)

Goshin-Jitzu-Kumite:    Abwehr gegen Halten, Würgen, Stoßen von vorn, hinten und der Seite

 

⇒zurück zur Prüfungsordnung