Kihon-Ido / Kombinationen

1. Chudan Yoko-Uke / Chudan Mae-Geri / Chudan Mae Hiji-Ate / Jodan Uraken-Uchi / Harai-Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)

2. Chudan Taisho-Uke / Jodan Uraken-Uchi (Sanchin Dachi)

3. Jodan Age-Uke / Chudan Ura-Zuki / Chudan/Gedan Jun-Zuki (Shiko Dachi)

4. Chudan Kake-Uke / Gedan Kansetzu-Geri (Nekoashi Dachi rechts, links)

Kata:  Shisochin

Kata-Bunkai:  Shisochin

Kumite:

Shiai-Kumite:              Jiyu Kumite

Yakusoku-Kumite:     Kumite-Ura (3)   Nage-Waza (2)

Goshin-Jitzu-Kumite:   Abwehr gegen Halten, Würgen, Stoßen von vorn, hinten und der Seite

 

⇒zurück zur Prüfungsordnung