Kihon-Ido / Kombinationen

1. Jodan-Kisami-Zuki / Chudan Gyaku-Tzuki (Suri-Ashi / Zenkutsu-Dachi)

2. Haraiotoshi Uke / Jodan Gyaku-Tzuki / Chudan Maegeri (Zenkutsu Dashi)

3. Kake Uke / Jodan Chudan Ren Tzuki (Sanchin Dachi)

4. Chudan Soto Uke / Jodan Uraken Uchi (Sanchin Dachi)

5. Chudan Mawashi Empi Uke / Jodan Uraken Uchi / Haraiatoshi Uke / Chudan Gyaku Tzuki (Shiko Dachi)

6. Shuto Uke / Gedan Kansetsu-Geri (Nekoashi Dachi rechts, link)

 

Kata:  Saifa und Seenchin

Kata-Bunkai:  Saifa oder Seenchin

Kumite:

Shiai-Kumite:  Zwei Kämpfe mit Kampfrichter (Kein Besuch eines Kampfrichterlehrgangs notwendig, keine Kampfrichterfunktion bei der Prüfung)

Yakusoku-Kumite:   Kumite-Ura (2)    Geri-Waza(2)   Nage-Waza (2)

 

Goshin-Jitzu-Kumite (Selbstverteidigung):  wird nicht geprüft

 

⇒zurück zur Prüfungsordnung